Prelucrarea datelor cu caracter personal


INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MIKRO KAPITAL IFN S.A., cu sediul in Mun. Iasi, Str. Sf. Andrei, nr. 15A, et.2 , Jud. Iaşi, nr. Registrul Bancar:RG-PJR-24-110315/23.09.2016, nr. de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi J22 /378 /2016, Cod Unic de Inregistrare 35643645, Capital social subscris si varsat 36.085.800 Lei, inscrisa in Registrul de Evidenta al operatorilor de date cu caracter personal la nr. 37741 („MIKRO KAPITAL IFN SA” sau „institutia”), în calitate de operator de date vă comunicam această Informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

1. Datele cu caracter personal si prelucrarea acestora
Prelucram urmatoarele categorii de date referitoare la o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect:
– informații referitoare la datele de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, al pasaportului, și alte informații conținute în acestea (de ex: data si locul nașterii, cetățenia), adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
– ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publica deținută, expunerea politică (dacă este cazul);
– informații de natură financiară (de ex:, venituri, date legate de tranzactii);
– informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la investigatii și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțării actelor de terorism;
– informații rezultate in urma a înregistrării video în cazul în care vizitați una din locațiile Mikro Kapital IFN SA;
– semnătură;
– orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate (cum ar fi: segmentarea clientelei in funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivel de institutie pentru fiecare client în parte, informații specifice despre produsele si serviciile contractate de la Mikro Kapital IFN SA si despre felul in care Clientul le-a utilizat)
– orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților noastre în scopurile de mai jos.
Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.

2. Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

3. Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza Mikro Kapital IFN SA?
(a) Prelucrarea datelor cu caracter personal se refera la Client, la mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date ne sunt furnizate de catre Client în vederea obtinerii unui produs, realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (spre exemplu: soț, soție, copil, parinti, beneficiarul unei operațiuni de plată, garantul unui credit, beneficiarul unei asigurări, persoane supuse procedurii de poprire, persoane fizice ale caror date sunt prevazute in documentele puse la dispozitie de catre clienti sau alte persoane care utilizeaza serviciile noastre, etc.). (b) În cazul în care Clientul este cel care ne furnizeaza informații despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentului document referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. De unde colectam datele cu caracter personal?
Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (în momentul în care se completeaza formulare sau documente ale Mikro Kapital IFN SA, este accesata pagina de internet, sau prin orice alte mijloc de comunicare). In plus, Mikro Kapital IFN SA poate obține datele de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe înțelegem instituții si autoritati publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terţi abilitați, deţinători de astfel de informaţii, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

5. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
(a) Scopurile pentru care Mikro Kapital IFN SA prelucreaza datele cu caracter personal sunt:
– identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale institutiei, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă, internet);
– furnizarea de produse de creditare;
– efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implică furnizarea unui produs/serviciu al Mikro Kapital IFN SA), prin care se urmărește evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor operațiuni financiare sau contractarea anumitor produse;
– verificarea Clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, preveniri și combaterea fraudelor, finanțării terorismului și a spălării banilor;
– efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul institutiei;
– centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile institutiei în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale Mikro Kapital IFN SA care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității);
– contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele Mikro Kapital IFN SA contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);
– furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produsele Mikro Kapital IFN SA, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor și serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale Mikro Kapital IFN SA, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă);
– evaluarea comportamentului tău financiar-comercial în cursul relației cu Mikro Kapital IFN SA;
– crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor institutiei, pentru promovarea personalizată/generală de către Mikro Kapital IFN SA si/sau alte entitati din Grupul Mikro Kapital si/sau de către partenerii Mikro Kapital IFN SA, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor institutiei, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul Cererii online sau prin orice altă modalitate/formular al Mikro Kapital IFN SA;
– realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje;
– efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile Mikro Kapital IFN SA pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor institutiei;
– dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează întreaga rețea a Mikro Kapital IFN SA precum și a tuturor proceselor de creditare, precum și efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul și rentabilitatea rețelei institutiei;
– generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiara a institutiei, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor, precum și cu scopul de analiza performanța institutiei;
– analizarea riscului de contrapartidă existent în raport cu alte Bănci și instituții financiare din piață, analizarea profitului și a pierderilor înregistrate pe piețele financiare;
– crearea de scheme de comisionare pentru reprezentanții forței de vânzări, precum și calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățiți reprezentanții forței de vânzări ca urmare a activității prestate;
– efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități;
– arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate institutiei si expediata de catre aceasta, precum si realizarea de activități de curierat;
– soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitari la care Mikro Kapital IFN SA este parte;
– efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor institutiei, precum și realizarea de audituri sau investigații ale institutiei;
– realizarea de raportari catre instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile institutiei;
– pentru monitorizarea activității clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte;
– pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale Mikro Kapital IFN SA, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.
(b) Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către Mikro Kapital IFN SA, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către institutie.

6. Temeiurile prelucrarii de catre Mikro Kapital IFN SA a datelor cu caracter personal
Prelucram datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:
– in baza consimțământului Clientului, dacă acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);
– pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiare furnizarea de servicii suport pentru solicitările tale, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului) sau pentru a furniza Clientului informații despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora;
– in baza unei obligații legale aflate în sarcina Mikro Kapital IFN SA (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activității financiare);
– in baza interesului legitim al institutiei (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează întreaga rețea a Mikro Kapital IFN SA precum și a tuturor proceselor, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți, indeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității din cadrul institutiei prin efectuarea managementului relației cu Mikro Kapital IFN SA, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune institutia în legătură cu furnizarea serviciilor si produselor financiare; acumularea unui nivel ridicat de cunoaștere al pieței financiare; planificarea unei dezvoltări strategice a institutiei; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor Mikro Kapital IFN SA; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicații, rețea, infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice (de ex: back office, front office, sediul central); menținerea stabilității sistemului financiar, în special în ceea ce privește descoperirea și minimizarea riscurilor de fraudă ce pot afecta institutia);
– pentru motive de interes public major, și anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, după cum este menționat în cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

7. Comunicarea datelor de catre client. Consecinte in caz de refuz.
Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către Mikro Kapital IFN SA în Cererea online/prin alte formulare/canale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care Clientul va fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul Clientului va determina imposibilitatea Mikro Kapital IFN SA de a furniza servicii sau produse.
În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Mikro Kapital, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date de pe Website-ul nostru numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

8. Transmiterea datelor cu caracter personal
(a) Destinatarii datelor pot fi:
– Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; audit; serviciilor de suport; furnizorii serviciilor de cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții imobiliare;
– Executori judecătorești și birouri notariale, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;
– Instituții financiar-bancare/nebancare din România și din străinătate;
– Organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor;
– Instituții publice de supraveghere a activității financiare și de administrare a pieței financiare (de ex: Banca Națională a României, Consiliul Concurenței);
– Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritate Naționala de Administrare Fiscala, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) din România, și din alte țări, organe ale poliției;
– Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică;
– Entități către care institutia a externalizat furnizarea de servicii financiare;
– Rețeaua de office-uri a institutiei sau alti intermediari de produse financiare;
– Societatea mama (Mikro Kapital SARL) precum și alte societăți din grupul de intreprinderi, inclusiv societatile care furnizează servicii de brokeraj, etc.

9. Perioada pentru care Mikro Kapital IFN SA prelucreaza date cu caracter personal
În vederea realizării scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către institutie pe tot parcursul relației contractuale si după finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

10. Drepturile persoanei vizate si exercitarea acestor drepturi
(1) Persoana vizata are următoarele drepturi:
– Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de Mikro Kapital IFN SA, conform celor prevazute in prezentul document;
– Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Mikro Kapital IFN SA, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Mikro Kapital IFN SA va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate în funcție de costurile efective ale institutiei;
– Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
– Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, Mikro Kapital IFN SA poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
– Dreptul la restricționarea prelucrării – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restrictionarea);
– Dreptul de opozitie – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Mikro Kapital IFN SA (inclusiv creării de profiluri) sau realizate in exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestită institutia;
– Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client institutiei, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
– Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Mikro Kapital IFN SA la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
– Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor Mikro Kapital IFN SA – în cazul în care institutia ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia automata.
(2) Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Mikro Kapital IFN SA mentionat in preambulul Informarii sau la Fax 0374 824 092 sau prin E-mail: protectiadatelor@mikrokapital ro.
(3) În plus, la nivelul institutiei s-a numit un Responsabil pentru Protecția Datelor (”RPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarele date de contact: Mun. Iasi, Str. Pacurari, nr. 111-113, Jud. Iaşi, sau la Fax 0374 824 092 sau prin E-mail: protectiadatelor@mikrokapital.ro.

11. Procesele decizionale individuale automatizate
(1) În vederea furnizării de servicii și produse, precum și în scopul identificării și combaterii fraudelor, Mikro Kapital IFN SA utilizează procese decizionale individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri exclusiv prin mijloace individuale automatizate, rezultând în luarea de decizii cu privire la Client. Aceste procese intervin doar în situațiile în care sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract, au fost acceptate de Client sau sunt autorizate prin lege.
(2) Mikro Kapital IFN SA are obligația legală de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În procesul de acceptare al oricărui Client, Mikro Kapital IFN SA a stabilit categorii de Clienți cu care își dorește să intre în relații contractuale și categorii de clienți pe care îi va refuza pentru că prezintă un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun spălarea banilor și/sau finanțarea a terorismului. Pentru a determina în care dintre cele două categorii vei fi inclus, la momentul cererii de deschidere a relației, Mikro Kapital IFN SA adoptă decizii automate prin intermediului unui proces decizional individual automatizat. Prin intermediul acestui proces institutia consultă în mod automat o baza de date pentru a determina dacă potentialul Client a fost condamnat pentru infracțiuni economice/de fraudă sau dacă a manifestat un comportament fraudulos în relația cu Mikro Kapital IFN SA care a condus la închiderea relației. Consecințele adoptării unei astfel de decizii constau în refuzul deschiderii relației, în situațiile în care Mikro Kapital IFN SA descoperă că sau comis sau participat la acte de fraudă.
(3) De asemenea, Mikro Kapital IFN SA utilizează procese individuale automatizate în ceea ce privește pre-ofertarea si acordarea produselor de credit, cât și în ceea ce privește măsurile pe care institutia le va urma în situația în care un Client al Mikro Kapital IFN SA ajunge în imposibilitatea de a returna creditul acordat. Informații extinse cu privire la modalitatea de funcționare a proceselor automatizate utilizate pentru luarea deciziilor în cazurile menționate mai sus, cât și detalii cu privire la consecințele unor astfel de decizii și drepturile Clienților raportat la acestea, vor putea fi regăsite în informatiile aferente produselor de creditare.
(4) Pentru a transmite oferte personalizate cât mai apropiate de interesele Clientului, Mikro Kapital IFN SA, membri Grupului Mikro Kapital si Partenerii institutiei (in functie de optiunile Clientului) prelucreaza toate sau numai o parte din datele pe care Clientul le furnizează direct în contextul relației contractuale cu Mikro Kapital IFN SA, datele furnizate de către Biroul de Credit despre Client (în măsura în care s-a permis prelucrarea acestor date), precum și date ce rezultă din raporturile contractuale aferente produselor și serviciilor achiziționate anterior de catre
Client. Tehnicile informatice/algoritmii folosiți in acest proces, care permite identificarea preferințelor si/sau comportamenul Clientului, nu implica prezența unui factor uman (incluzând profilarea) și pot produce efecte juridice asupra Clientului sau il pot afecta similar într-o măsură semnificativă.

12. Realizarea de profiluri
În vederea furnizării de servicii și produse, Mikro Kapital IFN SA realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate, de natura celor menționate mai sus. Astfel de profiluri sunt utilizate:
– în vederea depistării persoanelor acuzate de fapte de terorism, infracțiuni care pot afecta securitatea și integritatea sistemului financiar, precum și în vederea analizării gradului de expunerea politică al Clienților. Aceste profiluri sunt bazate pe consultării ale bazelor de date publice care contin informații de această natură, prelucrării informațiilor provenite direct de la Client, precum și verificării istoricul tranzacțional al Clientului în cauză. Consecințele acestor profiluri pot consta în restricționarea accesului la produsele și serviciile Mikro Kapital IFN SA, în situația în care respectivul Client se regăsește în bazele de date menționate anterior;
– în vederea segmentării portofoliului de Clienți ai Mikro Kapital IFN SA pentru dezvoltarea produselor și serviciilor institutiei, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor Mikro Kapital IFN SA și ale membrilor Grupului Mikro Kapital si Partenerilor institutiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor.

13. Monitorizarea video
(2) Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate corespunzător desfășurării activității financiare, toate locațiile fizice ale Mikro Kapital IFN SA sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video”.

Prezenta informare poate suporta actualizari care vor fi notificate prin postarea noii variante pe site-ul nostru web: www.mikrokapital.ro sau in orice locatie a institutiei.

Vă rugăm să consultați această Informare periodic pentru orice modificări.

Pentru situații legate de Protecția Datelor Personale, vă rugăm să contactați Ofițerul DPOOfiter DPO - Adonicioaie Simona

Email: dpo@ue-gdpr.com

Compania: Euro Smart DPO

WWW: https://ue-gdpr.com